فصلی نو و نگاهی نو

آخرین شمارۀ بازخورد در مرداد ۱۴۰۱ به انتشار رسید و این شماره با تأخیری دوماهه منتشر می‌شود که در پنج سال انتشار مجله بی‌سابقه است. علت وقفه در انتشار مجله واضح است: از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، پس از فوت مهسا (ژینا) امینی وقایعی در ایران رخ داد که اساس و بنیاد اجتماعی و سیاسی و …

فصلی نو و نگاهی نو ادامه »