نویسنده: بازخورد

بازخورد

بازخورد

مترجم سهند ستاری ــ صالح نجفی
صحبت از اوضاع نابسامان مطبوعات و رسانه‌ها در ایران دیگر توضیح واضحات است. در سا‌ل‌های اخیر نیز در این باره کم ننوشته‌اند. همه می‌دانیم که اوضاع رسانه‌های ایران قمر در عقرب است.
در حال بارگذاری