بازخورد مجله‌ای است مستقل، غیرانتفاعی و غیرتجاری که با درآمد حاصل از تک‌فروشی و حق‌اشتراک و آگهی اداره می‌شود. ‏هدف اصلی مجله بازخورد بررسی انتقادی مسایل حوزه فرهنگ و فناوری و ارتباطات و نیز حمایت از رسانه‌های مستقل و‌ گردش ‏آزاد اطلاعات است.

شما مخاطب گرامی می‌توانید با اشتراک دیجیتال وب‌سایت مجله «بازخورد» در ارتقای کیفیت و تداوم انتشار و ترویج ایده‌های اصلی این رسانه سهیم باشید‎ و
ـــ به محتوای شماره جاری مجله دسترسی داشته باشید.
ـــ‌ بتوانید مطالب ویژه وب‌سایت را بخوانید.
ـــ آرشیو تمام شماره‌های مجله در اختیارتان باشد.