تاریخ اولیۀ داستان علمی‌تخیلی

مترجم: مسعود لطفی
طرحی از مری شلی و شخصیت فرانکستاین، اثر لوسی رایس

هر کس بخواهد از وضع بشر در قرن‌ نوزدهم و بیستم سردربیاورد باید درک و دانشی از داستان علمی‌تخیلی داشته باشد. ولی اصلاً داستان علمی‌تخیلی چه هست؟

بیایید بحث را از تفاوت میان داستان و داستان علمی‌تخیلی شروع کنیم. یک طرف فانتزی داریم که قلمرو امور ناممکن‌ است و طرف دیگر همه شکل‌های داستان که مدعی بازنمایی امور واقعی و بالفعل هستند، خواه در گذشته و خواه در زمان حال. قلمرو داستان علمی‌تخیلی قلمرو امور ممکن است، از زمین کنونی که می‌شناسیم تا سرحدهای عوالم ممکنی که خیال آدمی می‌تواند متصور شود، خواه در گذشته و حال و آینده، خواه در پیوستارهای زمانی-مکانی دیگر. بنابراین، داستان علمی‌تخیلی تنها نوع ادبی است که می‌تواند به کاوش در کلان‌تاریخ گونۀ ما برآید و تاریخ ما، و حتی زندگی هرروزۀ ما، را در بستری کیهانی قرار دهد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان