هوش ‌مصنوعی آنچه هست و آنچه ممکن است

هوش ‌مصنوعی نوعی دانش پردازشی است که ریشه در ریاضیات دارد. ریشه آنچه امروز به‌نام هوش ‌مصنوعی شناخته می‌شود نیز در مطالعات پردازش است و به زمانی برمی‌گردد که از ماشین‌های پردازشگر به‌طور جدی استفاده شد.
طرح: اکسیوس

هوشمندی مفهومی گنگ است. تعریف درستی ندارد و سنجه دقیقی هم برای ارزیابی آن مورد توافق نیست. البته ابزارهایی وجود دارد برای شناخت سویه‌های مختلفی که به آن نسبت می‌دهند. ولی از آنجاکه نخستین منبع شناخت ما از آن تجربه شخصی است، همواره با نوعی برداشت ذهنی همراه می‌شود و بحث درباره چیستی‌ آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هنگام بحث درباره سایر مفاهیمی هم که افراد تجربه‌ای حسی از کیفیاتش دارند این مشکل پیش می‌آید.

مجموعه‌ای از رشته‌های دانش در کار فهم سازوکارهایی هستند که در کنار هم هوشمندی را شکل می‌دهند. گرچه هوشمندی مفهوم دقیق و مشخصی ندارد، درباره سویه‌های سازنده آن اتفاق نظر بیشتری هست. به‌طور خلاصه، از نگاهی انسان‌محور می‌توان ادراک انسان‌ها را از ورودی‌های حسی‌شان در کنار رفتاری که براساس این ادراک شکل می‌گیرد، هوشمندانه دانست.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان