روز: اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

امروزه بخشی عمده از فرهنگی که رسانه‌ها می‌سازند، در کنار سینمای هالیوود، به بازی‌های ویدیویی وابسته است. بازی‌های ویدیویی دیگر از حد یک سرگرمی صرف برای نوجوان‌ها و بزرگ‌ترها درگذشته‌اند و دامنۀ نفوذشان را تا آنجا گسترده‌اند که بیراه نیست بگوییم زندگی‌های ما همه، کم یا زیاد، درگیرشان شده. نیک دایر ویدفورد و گرِگ دو پویتِر در کتاب بازی‌های امپراطوری، که نخستین بار در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، کوشیده‌اند تأثیرات این نفوذ دامنه‌دار اما نامحسوس را بررسی کنند، نفوذ بازی‌هایی که هرچند هنوز در میدان رقابت با هالیوود دست بالا را ندارند، این‌قدر هست که می‌توانند سایه‌به‌سایۀ آن پیش روند.

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نگاهی به فیلم «پیروزی اراده»
مترجم فرزاد صالحی
تبلیغات سیاسی از منظر تاریخی
مترجم مسعود لطفی
اهرم‌های پنهان کنترل اینترنتی
در حال بارگذاری