نویسنده: نیک دایر ویدفورد ــ گرِگ دو پویتِر

نیک دایر ویدفورد ــ گرِگ دو پویتِر

نیک دایر ویدفورد ــ گرِگ دو پویتِر

مترجم احمد جمشیدی
کار غیرمادی به‌گفتۀ نظریه‌پردازانی که این اصطلاح را وضع کردند، کاری است که با تولید «محصولات غیرمادی» همراه است. هدف اولیۀ کار غیرمادی
در حال بارگذاری