تولید محتوا، روزنامه‌نگاری زرد و تله‌های تبلیغاتی

بازخورد: اغراق نیست اگر بگوییم روزنامه‌نگاری ایران دشوارترین و بی‌حاصل‌ترین دوران خود را ‏سپری می‌کند. دامنه نقد و دیده‌بانی در روزنامه‌نگاری محدود شده است و اثرگذاری رسانه‌های جریان ‏اصلی مثل سابق نیست. برخی روزنامه‌نگاران به‌ناچار و برای تأمین معاش به کارهایی همچون ‏تولید محتوا و کار در شرکت‌های تبلیغاتی روی آورده‌اند. برخی نیز مشغول روزنامه‌نگاری عامه‌پسند و ‏تجاری‌ای شده‌اند که روزنامه‌نگاری زرد نامیده می‌شود. در پرونده حاضر، گزارش‌هایی می‌خوانید ‏درباره وجه اشتراک تولید محتوا و روزنامه‌نگاری زرد که به سودآوری و کسب درآمد بیشتر می‌انجامد. ‏آن‌ها که در این عرصه مشغول فعالیت‌اند به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا درآمد خود را افزایش دهند. ‏ناگفته پیداست که در هیاهوی بازار و سودآوری، حرفه‌ای‌گرایی و منافع مخاطب قربانی می‌شود.‏

مطالب پرونده:

https://bazkhord.org/5270/journalism/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d8%b1%db%80-%d8%aa%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
https://bazkhord.org/5272/journalism/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%9f/