نگاهی به فیلم «پیروزی اراده»

پروپاگاندا به‌منزله منظره‌ای رویاگون

مترجم: فرزاد صالحی
نمایی از فیلم «پیروزی اراده»

مثل هر هنر سنتی که می‌خواهد برخی احساسات مشخص را برانگیزد و به‌نحوی گیرا دیدگاهی خاص به جهان را بیان کند، پروپاگاندا نیز بهره‌ای از حقیقت دارد. بدنامی آن عمدتا از این روست که یا به‌ندرت موفق می‌شود به هدف خود برسد یا اگر هم موفق بشود توفیق آن محدود است. چنین شکستی عملا شرط ضروری فیلم‌های پروپاگاندایی داستانی است؛ فیلم‌هایی که جهان‌شان لزوما همان جهان واقعی نیست و دنیای‌شان به‌وضوح دنیایی تخیلی است، فیلم‌هایی که حتی اگر به غلیان احساسات هم منجر شود آن غلیان بر اثر وقایع زندگی نیست.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان