انسان و تراانسان

به دنیای غریب واقعیت آینده خوش آمدید
طرح: تک‌کرانچ

انسان گونه مهاجر است. همه ما در هرکجای جهان که باشیم به یک خاندان مهاجرانی منتسب هستیم که زمانی در دشت‌های آفریقا می‌زیستند، که در مسیرهای مختلف راه سفر در پیش گرفتند و قدم از خانه آشنای خود بیرون نهادند.

هزار و یک نیاز عامل آغاز این سفر بود. تغییرات اقلیمی منابع موجود در خانه ابتدایی را محدود کرده بود. دو راه پیش روی انسان ابتدایی بود: بماند و همچون عموزاده‌هایش منقرض شود، یا قدم در راه مهاجرت بگذارد و خود را با شرایط موجود تطبیق دهد و فرصت بقا به‌دست آورد.

شاید آغاز این سفر به دلیل ضرورت طبیعی بوده باشد اما از جایی به بعد، در تاریخ کوتاه حضور ما در این سیاره، انسان تصمیم گرفت محدودیت‌های خود را به رسمیت بشناسد و بکوشد بر نقص‌‌هایی چیره شود که طبیعت وجودی‌اش بر او تحمیل می‌کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان