برچسب: پرویز ناتل خانلری

پرویز ناتل خانلری

پرویز ناتل خانلری

در باب یک ادیب روزنامه‌نگار
از دغدغه‌های اصلی خانلری یکی شعر و مباحث فنی مربوط به آن و دیگری اصلاح آموزش و پرورش و پیشبرد طرح سوادآموزی همگانی بود.
در حال بارگذاری