برچسب: پروپاگاندا

پروپاگاندا

پروپاگاندا

نگاهی به فیلم «پیروزی اراده»
مترجم فرزاد صالحی
تبلیغات سیاسی از منظر تاریخی
مترجم مسعود لطفی
در حال بارگذاری