برچسب: نوید نزهت

نوید نزهت

نوید نزهت

مترجم نوید نزهت
هوش مصنوعی شاید آزمونی نهایی و تعیین‌کننده برای مبحث بازپیکربندی سرمایه‌داری باشد، چرا که هوش مصنوعی عمومی می‌تواند غایت هر سامانه فناورانه
در باب هستی و فضای سایبر
در حال بارگذاری