برچسب: فلسفه فناوری

فلسفه فناوری

فلسفه فناوری

مترجم صالح نجفی
در پژوهش‌های اولیه‌ام درباره فناوری این اصطلاح را به‌صورت یک مفهوم به‌کار می‌بردم بی‌آنکه آن را تبیین کنم، و همین امر بدفهمی‌های بسیار پدید آورد.
نگاهی به زندگی و آرای دُن آیدی
مترجم صالح نجفی
موضوع تحقیق حاضر پی‌ریزی پدیدارشناسیِ مقدماتیِ مناسبات انسان و ماشین است. مثال‌هایی که در این بحث به‌کار خواهم برد از تجربه‌هایی کاملاً آشنا
در حال بارگذاری