رؤیایی شیرین یا کابوسی تلخ؟

گروه ادبیات: بهشتی که فناوری آفریده در انتظار شماست. کافی است از شر بدن‌تان خلاص شوید، محتوای ذهن‌تان را به قالب کدهای دیجیتالی درآورید و هویت‌تان را روی مغز مصنوعی رایانه بارگذاری کنید تا در یک دنیای فناناپذیر مابعدانسانی حیاتی نو بیابید. هستی و حیات مجازی شما در بستر واقعیت مجازی تا ابد برقرار خواهد …

رؤیایی شیرین یا کابوسی تلخ؟ ادامه »