برچسب: صنعت رسانه

صنعت رسانه

صنعت رسانه

صحبت از اوضاع نابسامان مطبوعات و رسانه‌ها در ایران دیگر توضیح واضحات است. در سا‌ل‌های اخیر نیز در این باره کم ننوشته‌اند. همه می‌دانیم که اوضاع رسانه‌های ایران قمر در عقرب است.
در حال بارگذاری