برچسب: دن آیدی

دن آیدی

دن آیدی

نگاهی به زندگی و آرای دُن آیدی
مترجم صالح نجفی
موضوع تحقیق حاضر پی‌ریزی پدیدارشناسیِ مقدماتیِ مناسبات انسان و ماشین است. مثال‌هایی که در این بحث به‌کار خواهم برد از تجربه‌هایی کاملاً آشنا
در حال بارگذاری