ساز ناکوک مخالف

نگاهی به رشته «مطالعات زنان» در ایران و جهان

بیش از پنج دهه از زمانی که دانشگاه سن‌دیه‌گو نخستین گام رسمی را در بررسی آکادمیک و علمی مسایل زنان برداشت، می‌گذرد. حالا حدود هفتصد دانشگاه و مرکز پژوهشی در ایالات متحده و دانشگاه‌های بالغ بر ۴۰ کشور جهان مسایل زنان را در قالب رشتۀ «مطالعات زنان» با رویکردهای مختلف مطرح و تحلیل می‌کنند. مسایلی از قبیل آگاهی‌بخشی و حمایت از زنان در زمینه بهداشت و حقوق برابر و مسایل نژادی و زنانه‌شدن فقر و تبعیض و آزارهای جنسی و تغییر سیاست‌های موجود در مواجهه با مشکلات زنان بخشی از موضوعات مورد توجه این رشته به‌شمار می‌روند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان