تاریخ روزنامه‌نگاری زنان

از قرن هجدهم تا به امروز
مترجم: فرشاد متین
کلر هالینگ ورث هنگام تهیه گزارش از حمله ارتش نازی به لهستان

در تاریخ روزنامه‌نگاری زنان نه‌تنها شاهد تبعیض شدید در مورد مشارکت ایشان در این حوزه بلکه در عین حال استقامت و عزم جزم آنان در غلبه بر موانع جنسیتی هستیم. زنان به هزار و یک دلیل از جمله بیانِ احوال خود، نیاز اقتصادی، بهبود اجتماعی به روزنامه‌نگاری روی آوردند، چرا که زنان در اکناف جهان در راه برابری مبارزه می‌کردند. از آنجاکه روزنامه‌نگاری نیازی به مدرک رسمی نداشت، زنان باسواد توانستند از اوایل قرن هجدهم قدم در این حرفه بگذارند.

اولین زنان روزنامه‌نگار در اروپای غربی نشان دادند که از پسِ انتشار روزنامه‌هایی که از همسران و خویشاوندان مذکرشان به ارث برده بودند برمی‌آیند. دو تن از اولین سردبیران زن شناخته‌شده بیوه‌هایی اهل دانمارک بودند. سوفی مورسینگ در سال ۱۶۵۸ پس از فوت همسرش ادارۀ نشریۀ Wochentliche Zeitung را به دست گرفت. کاترین هیک نیز پس از فوت همسرش در سال ۱۶۵۹ انتشار نشریۀ Europäische Wochentliche Zeitung را پیش برد. همسران و فرزندانِ روزنامه‌نگارانِ مرد در کسب‌وکار چاپخانه‌ها هم مشارکت داشتند و ‌توانستند پس از مرگ آن‌ها کار را پیش ببرند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان