طالبان ۲/۰

اشغالگران افغانستان با رسانه‌ها چه خواهند کرد؟
طرح: وایرد

اوایل شهریور ۱۴۰۰ بود که آخرین نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و به‌دنبال آن‌ها مقامات دولت افغانستان نیز از کشور گریختند و افغانستان را خالی کردند. طالبان که، با همراهی کشورهای همسایه، به‌سمت کابل هجوم آورده بود استان به ‌استان کشور را اشغال کرد.

افغانستان در دو دهه گذشته رشد اجتماعی و فرهنگی نسبتاً سریعی داشت. مجلس این کشور قانونی در حمایت از رسانه‌ها تصویب کرده و به اجرا گذاشته بود که یکی از مترقی‌ترین قوانین رسانه‌ای در منطقه به شمار می‌رفت. (یک دانشجوی افغانستانی دانشگاه فردوسی مشهد، در شماره ۱۳ بازخورد، مقاله‌ای درباره رسانه‌های افغانستان نوشته بود و آن‌ها را رکن لرزان دموکراسی بعد از طالبان خوانده بود.) آغاز پیشروی دوبارۀ طالبان در خاک افغانستان به نگرانی‌ روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در افغانستان دامن زد. 

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان