دیوار چین از نوع آتشین

درس ترسناک پکن برای جهان: موفقیت در سانسور اینترنت
مترجم: سارا داوودی

بازخورد: محدودسازی اینترنت در چین انگار تاکنون موفق بوده است. شاید در ایران نیز سیاست‌گذارانی باشند که چین را در کنترل اینترنت الگوی خود قرار می‌دهند. در این مطلب می‌توانیم دستاوردهای پکن را در سانسور اینترنت ببینیم اما باید در نظر داشت، همان‌ها نیز خودخواسته منافذی را برای فایروال خود در نظر گرفته‌اند تا نخبه‌ها بتوانند پنجره‌ای به بیرون داشته باشند. به‌علاوه، بخشی از موفقیت محدودسازی اینترنت به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی چین و توانایی تکنولوژیک آن‌ها بستگی داشته است.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان