کار دیجیتال به زیر ابر می‌رود

مؤخره‌ای بر کار دیجیتال و سرمایه‌داری تولید/ مصرفی
مترجم: سام راد

بخش بزرگی از پژوهش‌ها پیرامون موضوع کار دیجیتال و سرمایه‌داری تولید/ مصرفی (prosumer capitalism) الهام گرفته از مفهوم قدرتمندی ا‌ست که دوست من، دن شیلر، برای اولین بار تحت عنوان «سرمایه‌داری دیجیتال» مطرح کرد. او این ایده را در سال ۲۰۰۰ در کتابی با همین عنوان، یعنی «سرمایه‌داری دیجیتال» شرح و تفصیل داده و با موشکافی اثبات کرد چرا سرمایه‌داری همچنان زنده و پابرجا بوده و در حال بسط و گسترش تسلط خود بر جهان است. در این میان اما اطلاق صفت «دیجیتال» به سرمایه‌داری از آن‌جایی کارگر می‌افتاد که تقریبا تمامی فرآیندهای تولید، توزیع و مبادله برای آن‌که بتوانند زنجیره انباشت لازم و حیاتی برای سرمایه‌داری جهانی را برپا سازند، به شکلی فزاینده بر فناوری‌های دیجیتال متکی شده بودند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان