بد نوشتن و تظاهر به خوب نوشتن

اوضاع وخیم گزارش‌نویسی در مطبوعات این سال‌های ایران
طرح: کلمبیا ژورنالیسم ریویو

در روزنامه‌نگاری دو جور می‌شود یک سوژه خوب را ضایع کرد: با بد نوشتن و با تظاهر به خوب نوشتن؛ و به نظر می‌رسد بسیاری از گزارش‌نویس‌ها در مطبوعات این سال‌های ایران از این هر دو شیوه تا سرحد امکان برای ضایع‌کردن سوژه‌های خوب استفاده کرده‌اند. در این نوشته به‌اجمال به این هر دو شیوه پرداخته شده است، که اولی ریشه در «بحران بی‌دانشی» دارد و دومی ریشه در «بحران دانش‌زدگی».

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان