فرامرزی سرمقاله‌نویس

اولین مدیرمسئول روزنامه کیهان جایگاه سرمقاله را در روزنامه‌نگاری ایران تثبیت کرد

سرمقاله‌نویسی یکی از سنت‌های روزنامه‌نگاری ایران است و شاهد آن، انبوه نوشته‌های عبدالرحمن فرامرزی (1351-1276) است. فرامرزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین سرمقاله‌نویسان تاریخ مطبوعات ایران دانست. فرامرزی زاده شهر بستک در استان هرمزگان، موسس روزنامه کیهان، وکیلی دادگستری، استاد دانشگاه و مدتی هم نماینده مجلس شورای ملی بود. او مشهورترین سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان بود و با سرمقاله‌هایی که نوشت، جایگاه سرمقاله‌نویسی را در مطبوعات ایران ارتقا داد و تثبیت کرد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان