الگویی برای استقلال تحریریه‌ای

تصمیم جسورانه مالکان روزنامه گاردین در دهه 1930

چند هفته پیش، روزنامه گاردین اعلام کرد که متعاقب فراخوان عمومی برای کمک مالی به این روزنامه، تعداد حامیان مالی‌اش از مرز یک میلیون نفر گذشته است. کاترین واینر که سردبیر این روزنامه است، با خوشحالی مطلبی نوشته و گفته بود که شگفت‌زده شده وقتی دیده از حدود 180 کشور برای حمایت از این روزنامه پول واریز شده است. سه سال و نیم پیش، وقتی که واینر به‌جای آلن راسبریجر سردبیر شد، به این فکر افتاده بود که چطور روزنامه را از نظر مالی باثبات کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان