تجربه شورای تحریریه همشهری در دهه هفتاد

تحریریه روزنامه همشهری در دهه هفتاد، عکس: پارسینه

بازخورد: روزنامه‌نگار باسابقه روزنامه همشهری در دهه هفتاد، فروزان آصف نخعی، در یادداشت حاضر به تشکیل اولین شورای تحریریه در مطبوعات پس از انقلاب در روزنامه روزنامه همشهری پرداخته است. او از زاویه نگاه خود، تشکیل این شورا را روایت و عملکرد آن را قضاوت می‌کند. هدف بازخورد از انتشار این مطلب روشن‌شدن ابعاد تجربه شورای تحریریه در سال‌های دهه هفتاد است و از نقدها و دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز استقبال می‌کند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان