همکاری با آسانژ ضروری اما ناخوشایند

مترجم: فرید دبیرمقدم

از میان استعدادهای بی‌چون‌وچرای جولیان آسانژ، شاید بزرگ‌ترین استعدادش دشمن‌تراشی برای خود باشد. او تقریبا نه به کسی اعتماد دارد و نه برای هیچ کس احترام قائل است. با دوستانش به اختلاف می‌خورد و مخالفانش را از خود منزجر می‌کند. حال که او را با اعتراض و هیاهوی فراوان از سفارت اکوادور در لندن به‌زور بیرون کشیده‌اند - جایی که در آن بنا به عقیده عموم او یک مهمان جهنمی بود - ممکن است متحدان معدودی در جهان بیرون بیابد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان