تاریخ، اقتصاد سیاسی و سیاست اینترنت

فهم نادرست اینترنت چگونه شکل گرفت

کتاب «فهم نادرست اینترنت» نتیجه مواجهه انتقادی نویسندگان کتاب با اینترنت است. آن‌ها کوشیده‌اند بر خلاف خوش‌بینی‌های رایج، این پدیده جهانی را از زوایای تاریخی، جامعه‌شناختی و سیاسی بررسی کنند. جیمز کارن، ناتالی فنتون و درموند فریدمن هر یک دو مقاله در این کتاب دارند که در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، با عنوان نمای کلی، به مرور تاریخی شکل‌گیری و تکوین اینترنت اختصاص دارد و به نفوذ تدریجی بازار و تاثیر آن بر وضع قوانین محدودکننده اینترنت می‌پردازد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان