آشوب ارتباطی: کاربرانی با چشمان بسته

روزهای خاموشی اینترنت در ایران چگونه گذشت
طرح: اکونومیست

اینترنت ظرف کسری از روز و جلوی چشم همه قطع شد. آنچه تصور می‌کردیم مثل هوا و آفتاب همیشه باشد، دیگر وجود نداشت. در یک روز سرد و پر از حادثه و اعتراض، در شنبه 25 آبان 1398، خاموشی اینترنتی سراسر کشور را فراگرفت. شهرهای زیادی درگیر ناآرامی‌های بعد از اعلام خبر شبانه سه برابر شدن قیمت بنزین بودند. از صبح آن روز ارتباطات اینترنتی مشکل داشت و تا عصر سرعت اینترنت مدام کمتر شد تا اینکه حدود ساعت 7 بعد از ظهر اینترنت کل کشور قطع شد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان