ما هم مردمانیم

خبرنگاران موضوعات مربوط به فقر را چگونه باید پوشش دهند
مترجم: طاهره رحیمی

تهیه گزارش از «مناطق محروم» و «جنوب شهر» و «افراد بی‌بضاعت» و «حاشیه‌نشینی» و «آسیب‌های اجتماعی» و هرآنچه به پوشش رسانه‌ای فقر مربوط است، احتمالا در دسته موضوعات کمتر محبوب روزنامه‌نگاری جای می‌گیرد. نه‌فقط به این ‌دلیل که کاری است پردردسر، بلکه شاید در ابتدا «سهلِ ممتنع» به‌نظر برسد. علی‌الظاهر با کلیشه‌های رایج رسانه‌ای، خصوصا در تلویزیون، کار ساده‌ای است: خانواده‌ای فقیر پیدا کنید، توصیفات پرسوز و گدازی از شرایطی که خانواده در آن به‌سر می‌برد ارائه دهید و در آخر هم از نهادهای مسئول بخواهید که به موضوع رسیدگی کنند. اما چنین الگویی با روزنامه‌نگاری حرفه‌ای فاصله بسیار دارد و در عمل، کاری است طاقت‌فرسا.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان