در باب هستی و فضای سایبر

هویت، خود و «حادواقعیت»

مترجم: نوید نزهت

به کدام سو در حرکتیم؟

نیچه در قطعه شورانگیز 125 حکمت شادان، ‌پایان تمامی مبانی و فراروایت‌های متافیزیکی را اعلام می‌کند. هیچ چیز وجود ندارد و ما نیز قادر به شناخت چیزی نیستیم. سنت فلسفی غرب تمامی گزینه‌های خود را امتحان کرده است. خرد با پیامدهایی ویرانگر علیه خود به‌پا خواسته است. تمامی مبانی شناخت، چه در حوزه تجربه و چه در میدان خرد، آماج نقدی بنیان‌برافکن قرار گرفته است.

ژاک دریدا با اتکا به مفهوم واسازی، تمامی متون عمده فلسفی را از شبح هرگونه بنیاد قائم‌به‌ذات یا مرجع نهایی ادعایی رهایی می‌بخشد. در غیاب یک مرجع نهایی، هر متنی ساختگی و وهمی ا‌ست؛ صرفا با متن‌هایی طرفیم که در یک تسلسل بی‌پایان به دیگر متون ارجاع می‌دهند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان