حادواقعیت و فضای سایبر

گروه نظریه: بگذارید خطر کنیم و مدعی شویم اولین مواجهه همگی ما با اینترنت، چه از سر کنجکاوی و چه از سر ضرورت، ماهیت تقریبا مشابهی داشت. به اینترنت فراخوانده شدیم تا مناسبات دنیای واقعی پیرامون‌مان را سر و سامان دهیم. در پس تمامی هیاهویی که از بی‌زمانی و بی‌مکانی و گمنامی اینترنت سخن می‌گفت، این نور واقعیت بود که ما را به پیش می‌راند.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان