آفت «شیفتگی» در کار خبر

خبرنگار شاعر نیست

طرح: اکسیوس

مرداد امسال تصویری از مراسم تودیع مسئول یک نهاد دولتی روی خروجی برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در این عکس، خبرنگاری چنان از رفتن مدیر موردنظر منقلب بود که گویی تصور تهیه‌ خبر از آن نهاد، در فردای بدون آن رییس، کاری بس غمناک و مستحق گریستن می‌نمود. گرچه می‌شود از منظری این اشک‌ریزان را برای مسئول مذکور مثبت ارزیابی کرد، آیا برای خبرنگار هم این دلبستگی که یادآور دلبستگی‌های دوره نوجوانی است، امتیاز مثبتی محسوب می‌شود؟

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان