مؤلفه‌های یک فلسفه ویروسی‌دیجیتالی

مدرنیته ویروسی مفهومی مبتنی بر ماهیت ویروس‌ها، نقش باستانی و حیاتی آن‌ها در تکامل و شکل‌گیری فرهنگ و کاربرد مبنایی‌شان در شناخت نقش اطلاعات و اشکال متفاوت اطلاعات زیستی در جهان اجتماعی ا‌ست. این مفهوم بین زیست‌شناسی ویروسی از یک سو و علم اطلاعات از سوی دیگر پیوندی تنگاتنگ برقرار ساخته است ــ چنانکه می‌توان آن را مظهر و نمونه اعلای اطلاعات‌گرایی زیستی (bioinformationalism) و نقطه تلاقی دو مورد از قدرتمندترین نیروهایی دانست که امروزه موتور تکامل فرهنگی را به پیش می‌رانند.

خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان