در باب یک ادیب روزنامه‌نگار

«سخن» خانلری

از دغدغه‌های اصلی خانلری یکی شعر و مباحث فنی مربوط به آن و دیگری اصلاح آموزش و پرورش و پیشبرد طرح سوادآموزی همگانی بود.

کاری که این مجله انجام داد و تأثیری که در ادبیات معاصر ایران داشت نکته‌ای نیست که اینجا گفته شود. دیگران در آینده بی‌شائبۀ غرض و حسد یا جانب‌داری در این باب داوری خواهند کرد.

از یادداشت خانلری در نخستین شماره دوره یازدهم مجله سخن

ذوق‌های ظریف اما محتاط و متعادل معمولاً دیرتر از طبع‌های عصیانگر و سرکش آن‌طور که باید به جا آورده می‌شوند. در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران پرویز ناتل خانلری یکی از نمونه‌هایی است که این مدعا را اثبات می‌کند. خانلری تجددخواهی مخفی و محتاط است. ادیبی است که ضرورت تحول ساخت‌های ادبی کهن را درست و به‌موقع درمی‌یابد و با آن همراه می‌شود، بی‌آنکه یکسره بر آنچه به‌عنوان میراث ادبی پشتِ سر دارد چشم ببندد.

خواننده گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.

با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شماره جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشته مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژه وب‌سایت را می‌خوانید.

گزینه‌های اشتراک را در ادامه همین صفحه ببینید


اشتراک یک‌ماهه

یک ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱ روز رایگان

۵۰

هزارتومان

اشتراک سه‌ماهه

سه ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۵ روز رایگان

۱۲۵

هزارتومان

اشتراک شش‌ماهه

شش ماه دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۰ روز رایگان

۲۲۵

هزارتومان

اشتراک یک‌ساله

یک سال دسترسی به تمامی مطالب وب‌سایت + ۱۵ روز رایگان

۳۶۰

هزارتومان